اس ام اس با کلاس

مجموعه اس ام اس های زیبا

اس ام اس های قرآنی

 

اس ام اس های قرآنی (کامل)

 

صدقه
-------

مَثَل صدقات‏  در راه خدا  همانند دانه‏اى است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه‏اى صد دانه باشد؛ و خداوند براى هر كس كه بخواهد آن را چند برابر مى‏كند، و خداوند گشايشگر داناست‏.
بقره 261

گفتارى پسنديده در برابر نيازمندان‏ و گذشت از اصرار و تندىِ آنان‏ بهتر از صدقه‏اى است كه آزارى به دنبال آن باشد، و خداوند بى‏نياز بردبار است‏. بقره 263

هر مالى كه انفاق كنيد، به سود خود شماست‏، ولى‏ جز براى طلب خشنودى خدا انفاق مكنيد، و هر مالى را كه انفاق كنيد پاداش آن‏به طور كامل به شما داده خواهد شد
بقره 272

كسانى كه اموال خود را شب و روز، و نهان و آشكارا، انفاق مى‏كنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى‏شوند.بقره  274

هرگز به نيكوكارى نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد و از هر چه انفاق كنيد قطعا خدا بدان داناست
آل عمران 92

همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى‏كنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نكوكاران را دوست دارد آل عمران 134

بهشت
-----------------------------------
هر كس از خدا و پيامبر او اطاعت كند وى را به باغهايى درآورد كه از زير درختان آن نهرها روان است در آن جاودانه‏اند و اين همان كاميابى بزرگ است نسا 13

مرگ
------------------------------------
هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده‏اند مرده مپندار بلكه زنده‏اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى‏شوند
آل عمران169

هر جاندارى چشنده طعم مرگ است و همانا روز رستاخيز پاداشهايتان به طور كامل به شما داده مى‏شودآل عمران 185

فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو مى‏باشد از آن خداست و بازگشت همه به سوى اوست مائده 18

 

---------------------------------


خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشيد نسا 146

اگر سپاس بداريد و ايمان آوريد خدا مى‏خواهد با عذاب شما چه كند و خدا همواره سپاس‏پذير  داناست نسا 147

امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت‏خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما  آيينى برگزيدم مائده 3

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون به نماز برخيزيد صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پيشين  مسح كنيد مائده 6

خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند به آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده است  مائده 9

مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند  مائده 11

خدا نيكوكاران را دوست مى‏دارد  مائده 13

هر كه را بخواهد مى‏آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مى‏كند و فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو مى‏باشد از آن خداست و بازگشت به سوى اوست  مائده 18

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از خدا پروا كنيد و به او  تقرب جوييد  مائده 35

هر كه بعد از ستم‏كردنش توبه كند و به صلاح آيد خدا توبه او را مى‏پذيرد كه خدا آمرزنده مهربان است مائده 39

هر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كه ايمان آورده‏اند ولى خود بداند حزب خدا همان پيروزمندانند  مائده 56

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چيزهاى پاكيزه‏اى را كه خدا براى شما حلال كرده حرام مشماريد و از حد مگذريد كه خدا از حدگذرندگان را دوست نمى‏دارد  مائده 87

و از آنچه خداوند روزى شما گردانيده حلال و پاكيزه را بخوريد  مائده 88

خدا شما را به سوگندهاى بيهوده‏تان مؤاخذه نمى‏كند ولى به سوگندهايى كه از روى اراده مى‏خوريد و مى‏شكنيد شما را مؤاخذه مى‏كند  مائده 89


فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چيزى تواناست مائده 120


زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست و قطعا سراى بازپسين براى كسانى كه پرهيزگارى مى‏كنند بهتر است آيا نمى‏انديشيد  انعام 32


نماز برپا داريد و از او بترسيد و هم اوست كه نزد وى محشور خواهيد گرديد انعام 72

خدا شكافنده دانه و هسته است زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مى‏آورد  انعام 95

هر كس كار نيكى بياورد ده برابر آن  خواهد داشت و هر كس كار بدى بياورد جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود  انعام 160

بگو در حقيقت نماز من و عبادات من و زندگى و مرگ من براى خدا پروردگار جهانيان است  انعام 162

كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند هيچ كسى را جز به قدر توانش تكليف نمى‏كنيم آنان همدم بهشتند  در آن جاودانند  اعراف 42

پروردگارا بر ما شكيبايى فرو ريز و ما را مسلمان بميران اعراف 126


اگر از شيطان وسوسه‏اى به تو رسد به خدا پناه ب ر زيرا كه او شنواى داناست  اعراف 200

كسانى كه از خدا پروا دارند چون وسوسه‏اى از جانب شيطان بديشان رسد خدا رابه ياد آورند و بناگاه بينا شوند  اعراف201

در دل خويش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بى‏صداى بلند ياد كن و از غافلان مباش  اعراف 205

مؤمنان همان كسانى‏اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد و چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگار خود توكل مى‏كنند همانان كه نماز را به پا مى‏دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند
انفال 2 و 3

بدانيد كه اموال و فرزندان شما وسيله آزمايش شما هستند و خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است  انفال 28


خدا براى تو بس است همو بود كه تو را با يارى خود و مؤمنان نيرومند گردانيد  انفال62

نماز
-------------------------------------------
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از شكيبايى و نماز يارى جوييد زيرا خدا با شكيبايان است
بقره 153

بر نمازها و نماز ميانه مواظبت كنيد و خاضعانه براى خدا به پا خيزيد
بقره 238
 
در حقيقت نخستين خانه‏اى كه براى عبادت مردم نهاده شده همان است كه در مكه است و مبارك و براى جهانيانمايه هدايت است
آل عمران 96

نماز بر مؤمنان در اوقات معين مقرر شده است نسا103

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون به  نماز برخيزيد صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پيشين مسح كنيد و اگر جنب‏ايد خود را پاك كنيد  و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان نزديكى كرده‏ايد و آبى نيافتيد پس با خاك پاك تيمم كنيد و از آن به صورت و دستهايتان بكشيد خدا نمى‏خواهد بر شما تنگ بگيرد ليكن مى‏خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد كه سپاس او بداريد مائده 6

 
تذکر
---------------------------------------------------
به هر كس كه بخواهد حكمت مى‏بخشد، و به هر كس حكمت داده شود، به يقين‏، خيرى فراوان داده شده است‏؛ و جز خردمندان‏، كسى پند نمى‏گيرد.269بقره 

هيچ چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشيده نمى‏ماند آل عمران 5

خدا هر كه را بخواهد به يارى خود تاييد مى‏كند يقينا در اين ماجرا براى صاحبان بينش عبرتى است آل عمران 13
 
هر كه جز اسلام دينى ديگر جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است
آل عمران 85

آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خداست و همه كارها به سوى خدا بازگردانده مى‏شود
آل عمران 109

آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خداست هر كه را بخواهد مى‏آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مى‏كند و خداوند آمرزنده مهربان است
آل عمران 129

اگر مؤمنيد سستى مكنيد و غمگين مشويد كه شما برتريد آل عمران 139
اگر بگرويد و پرهيزگارى كنيد براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود آل عمران 179

اگر از گناهان بزرگى كه از آن[ها] نهى شده‏ايد دورى گزينيد بديهاى شما را از شما مى زداييم و شما را در جايگاهى ارجمند درمى‏آوريم نسا 31

هر چه از خوبيها به تو مى‏رسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو مى‏رسد از خود توست نسا79

خداوند كسى است كه هيچ معبودى جز او نيست به يقين در روز رستاخيز كه هيچ شكى در آن نيست‏شما را گرد خواهد آورد و راستگوتر از خدا در سخن كيست قیامت87

از خدا آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده مهربان است نسا106

كسانى كه كارهاى شايسته كنند داخل بهشت مى‏شوند  نسا 124

آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خداست و خدا همواره بر هر چيزى احاطه دارد نسا 126

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند به زيان خودتان باشد نسا135

اگر سپاس بداريد و ايمان آوريد خدا مى‏خواهد با عذاب شما چه كند و خدا همواره سپاس‏پذير داناست نسا147

از اهل كتاب كسى نيست مگر آنكه پيش از مرگ خود حتما به او ايمان مى‏آورد و روز قيامت [عيسى نيز] بر آنان شاهد خواهد بود نسا159
 
خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشيد نسا 146

اگر سپاس بداريد و ايمان آوريد خدا مى‏خواهد با عذاب شما چه كند و خدا همواره سپاس‏پذير  داناست نسا 147

خدا آمرزنده مهربان است مائده 3
 
خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند به آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده است مائده 9

مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند مائده 11

خدا نيكوكاران را دوست مى‏دارد مائده 13

پس هر كه بعد از ستم‏كردنش توبه كند و به صلاح آيد خدا توبه او را مى‏پذيرد كه خدا آمرزنده مهربان است مائده 39

 هر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كه ايمان آورده‏اند ولى خود بداند  پيروز است چرا كه حزب خدا همان پيروزمندانند مائده 56

آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين مى‏شوند یونس آیه 62

دوستی
----------------------------------------------
مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و شكرانه‏ام را به جاى آريد و با من ناسپاسى نكنيد
بقره152

از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنان را به اين ديدار مژده ده
بقره 223

خداوند شما را به سوگندهاى لغوتان مؤاخذه نمى‏كند ولى شما را بدانچه دلهايتان از روى عمدفراهم آورده است مؤاخذه مى‏كند و خدا آمرزنده بردبار است
بقره 225

از خدا پروا داشته باشيد و بدانيد كه خدا به هر چيزى داناست
بقره 231

از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است
بقره 194
پروردگارا پس از آنكه ما را هدايت كردى دلهايمان را دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتى بر ما ارزانى دار كه تو خود بخشايشگرى آل عمران 8

پروردگارا به يقين تو در روزى كه هيچ ترديدى در آن نيست(قیامت)گردآورنده جمله مردمانى. قطعا خداوند در وعده خود خلاف نمى‏كند آل عمران 9

دعا
-------------------------------------------------
همان كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد مى‏گويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏گرديم
بر ايشان درودها و رحمتى از پروردگارشان باد
بقره 156

هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند بگو من نزديكم و دعاى دعاكننده را به هنگامى كه مرا بخواند اجابت مى‏كنم پس آنان بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند
بقره186

پروردگارا در اين دنيا به ما نيكى و در آخرت نيز نيكى عطا كن و ما را از عذاب آتش دور نگه دار
بقره 201

بار خدايا تويى كه  هر كه را خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار گردانى  همه خوبيها به دست توست و تو بر هر چيز توانايى آل عمران26

پروردگارا به آنچه نازل كردى گرويديم و فرستاده ات را پيروى كرديم پس ما را در زمره گواهان بنويس 
آل عمران53

پروردگارا ما شنيديم كه دعوتگرى به ايمان فرا مى‏خواند كه به پروردگار خود ايمان آوريد پس ايمان آورديم پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بديهاى ما را بزداى و ما را در زمره نيكان بميران آل عمران 193

پروردگارا و آنچه را كه به وسيله فرستادگانت به ما وعده داده‏اى به ما عطا كن و ما را روز رستاخيز رسوا مگردان زيرا تو وعده‏ات را خلاف نمى‏كنى آل عمران 194


بر خدا توكل كن و خدا بس كارساز است نسا81

سلام
----------------------------------------------------
چون به شما درود گفته شد شما به صورتى بهتر از آن درود گوييد يا همان را در پاسخ برگردانيد كه خدا همواره به هر چيزى حسابرس است نسا86

همسران
-----------------------------------------------------
زنان شما كشتزار شما هستند پس از هر جا و هر گونه كه خواهيد به كشتزار خود درآييد
بقره 223

مردان بر زنان درجه برترى دارند و خداوند توانا و حكيم است
بقره  228

روزه
----------------------------------------------------
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما بودند مقرر شده بود باشد كه پرهيزگارى كنيد
بقره183
در شبهاى روزه همخوابگى با زنانتان بر شما حلال گرديده است آنان براى شما لباسى هستند
بقره184

دبن
----------------------------------------------------
در حقيقت دين نزد خدا همان اسلام است آل عمران 19
   
خدا پرهيزگاران را دوست مى‏دارد
توبه 7

اگر او [پيامبر] را يارى نكنيد قطعا خدا او را يارى كرد هنگامى كه كسانى كه كفر ورزيدند او را [از مكه] بيرون كردند و او نفر دوم از دو تن بود آنگاه كه در غار [ثور] بودند وقتى به همراه خود مى‏گفت اندوه مدار كه خدا با ماست پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهيانى كه آنها را نمى‏ديديد تاييد كرد و كلمه كسانى را كه كفر ورزيدند پست‏تر گردانيد و كلمه خداست كه برتر است و خدا شكست‏ناپذير حكيم است توبه 40


مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاى پسنديده وا مى‏دارند و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند و نماز را بر پا مى‏كنند و زكات مى‏دهند و از خدا و پيامبرش فرمان مى‏برند آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حكيم است توبه 71


آيا ندانسته‏اند كه تنها خداست كه از بندگانش توبه را مى‏پذيرد و صدقات را مى‏گيرد و خداست كه خود توبه‏پذير مهربان است توبه 104


در حقيقت‏خدا از مؤمنان جان و مالشان را به [بهاى] اينكه بهشت براى آنان باشد خريده است همان كسانى كه در راه خدا مى‏جنگند و مى‏كشند و كشته مى‏شوند [اين] به عنوان وعده حقى در تورات و انجيل و قرآن بر عهده اوست و چه كسى از خدا به عهد خويش وفادارتر است پس به اين معامله‏اى كه با او كرده‏ايد شادمان باشيد و اين همان كاميابى بزرگ است توبه 111

خدا مرا بس است هيچ معبودى جز او نيست بر او توكل كردم و او پروردگار عرش بزرگ است توبه 129

خدا به هيچ وجه به مردم ستم نمى‏كند ليكن مردم خود بر خويشتن ستم مى‏كنند  یونس 44

او زنده مى‏كند و مى‏ميراند و به سوى او بازگردانيده مى‏شويد یونس 56

آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين مى‏شوند یونس 62

هـــــــــــــــــــــود
--------------------------------------------------------

بازگشت‏شما به سوى خداست و او بر هر چيزى تواناست هود 4

بى‏گمان كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و [با فروتنى] به سوى پروردگارشان آرام يافتند آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود  هود 23

در دو طرف روزو نخستين ساعات شب نماز را برپا دار زيرا خوبيها بديها را از ميان مى‏برد اين براى پندگيرندگان پندى است هود 114

 شكيبا باش كه خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمى‏گرداند  هود 115

 نهان آسمانها و زمين از آن خداست و تمام كارها به او بازگردانده مى‏شود پس او را پرستش كن و بر او توكل نماى و پروردگار تو از آنچه انجام مى‏دهيد غافل نيست هود124

----------------------------------------

البته اجر آخرت براى كسانى كه ايمان آورده و پرهيزگارى مى‏نمودند بهتر است یوسف 57


پروردگارا  ... مرا مسلمان بميران و مرا به شايستگان ملحق فرما یوسف 101

و كسانى كه براى طلب خشنودى پروردگارشان شكيبايى كردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزيشان داديم نهان و آشكارا انفاق كردند و بدى را با نيكى مى‏زدايند ايشان راست فرجام خوش سراى باقى رعد 22

 آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مى‏يابد رعد 28

كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند خوشا به حالشان و خوش سرانجامى دارند رعد 29

توكل‏كنندگان بايد تنها بر خدا توكل كنند ابراهیم 12


چيزى در زمين و در آسمان بر خدا پوشيده نمى‏ماند  ابراهیم 38

پروردگارا مرا برپادارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نيز پروردگارا و دعاى مرا بپذير ابراهیم 40

پروردگارا روزى كه حساب برپا مى‏شود بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى ابراهیم 41

اگر نعمتهاى خدا را شماره كنيد آن را نمى‏توانيد بشماريد قطعا خدا آمرزنده مهربان است  نحل 18

آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست و آيين پايدار نيز از آن اوست پس آيا از غير خدا پروا داريد نحل 52

اگر خداوند مردم را به سزاى ستمشان مؤاخذه مى‏كرد جنبنده‏اى بر روى زمين باقى نمى‏گذاشت ليكن [كيفر] آنان را تا وقتى معين بازپس مى‏اندازد و چون اجلشان فرا رسد ساعتى آن را پس و پيش نمى‏توانند افكنند نحل 61


كار قيامت جز مانند يك چشم بر هم زدن يا نزديكتر [از آن] نيست زيرا خدا بر هر چيزى تواناست نحل 77


اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم نحل 89

آنچه پيش شماست تمام مى‏شود و آنچه پيش خداست پايدار است و قطعا كسانى را كه شكيبايى كردند به بهتر از آنچه عمل مى‏كردند پاداش خواهيم داد نحل 96

هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات [حقيقى] بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند پاداش خواهيم داد نحل 97


پروردگار تو نسبت به كسانى كه به نادانى مرتكب گناه شده سپس توبه كرده و به صلاح آمده‏اند البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است نحل 119

در حقيقت‏خدا با كسانى است كه پروا داشته‏اند و [با] كسانى [است] كه آنها نيكوكارند  نحل 128


قطعا اين قرآن به [آيينى] كه خود پايدارتر است راه مى‏نمايد و به آن مؤمنانى كه كارهاى شايسته مى‏كنند مژده مى‏دهد كه پاداشى بزرگ برايشان خواهد بود  اسرا9

 كارنامه هر انسانى را به گردن او بسته‏ايم و روز قيامت براى او نامه‏اى كه آن را گشاده مى‏بيند بيرون مى‏آوريم نامه‏ات را بخوان كافى است كه امروز خودت حسابرس خود باشى اسرا 13 14

به پدر و مادر [خود] احسان كنيد اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى شايسته بگوى  اسرا 23

چون پيمانه مى‏كنيد پيمانه را تمام دهيد و با ترازوى درست بسنجيد كه اين بهتر و خوش فرجام‏تر است  اسرا 35

چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد  اسرا 36

نمازت را به آواز بلند مخوان و بسيار آهسته‏اش مكن و ميان اين [و آن] راهى [ميانه] جوى  اسرا 110

----------------------------------------------

در مورد چيزى مگوى كه من آن را فردا انجام خواهم داد مگر آنكه خدا بخواهد و چون فراموش كردى پروردگارت را ياد كن و بگو اميد كه پروردگارم مرا به راهى كه نزديكتر از اين به صواب است هدايت كند  کهف 23 و 24

-----------------------------------------------
در حقيقت ما اين [قرآن] را بر زبان تو آسان ساختيم تا پرهيزگاران را بدان نويد و مردم ستيزه‏جو را بدان بيم دهى مریم 97

جز من خدايى نيست پس مرا پرستش كن و به ياد من نماز برپا دارطه 14

هر كه مؤمن به نزد او رود در حالى كه كارهاى شايسته انجام داده باشد براى آنان درجات والا خواهد بود طه 75

بهشتهاى عدن كه از زير [درختان] آن جويبارها روان است جاودانه در آن مى‏مانند و اين است پاداش كسى كه به پاكى گرايد طه 76

معبود شما تنها آن خدايى است كه جز او معبودى نيست و دانش او همه چيز را در بر گرفته است طه 98

هر كه را به افراط گراييده و به نشانه‏هاى پروردگارش نگرويده است‏سزا مى‏دهيم و قطعا شكنجه آخرت سخت‏تر و پايدارتر است طه 127

پيش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن با ستايش پروردگارت [او را] تسبيح گوى و برخى از ساعات شب و حوالى روز را به نيايش پرداز باشد كه خشنود گردى طه 130

كسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شكيبا باش ما از تو جوياى روزى نيستيم ما به تو روزى مى‏دهيم و فرجام [نيك] براى پرهيزگارى است طه 132

هر نفسى چشنده مرگ است و شما را از راه آزمايش به بد و نيك خواهيم آزمود و به سوى ما بازگردانيده مى‏شويد انبیا35

ترازوهاى داد را در روز رستاخيز مى‏نهيم پس هيچ كس [در] چيزى ستم نمى‏بيند و اگر [عمل] هموزن دانه خردلى باشد آن را مى‏آوريم و كافى است كه ما حسابرس باشيم انبیا47

اين است امت‏شما كه امتى يگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد انبیا 92

چون براى ابراهيم جاى خانه را معين كرديم [بدو گفتيم] چيزى را با من شريك مگردان و خانه‏ام را براى طواف‏كنندگان و قيام‏كنندگان و ركوع‏كنندگان [و] سجده‏كنندگان پاكيزه دار حج 26


 براى هر امتى مناسكى قرار داديم تا نام خدا را بر دامهاى زبان‏بسته‏اى كه روزى آنها گردانيده ياد كنند پس [بدانيد كه] خداى شما خدايى يگانه است پس به [فرمان] او گردن نهيد و فروتنان را بشارت ده حج34

اوست كه شما را زندگى بخشيد سپس شما را مى‏ميراند و باز زندگى [نو] مى دهد حقا كه انسان سخت ناسپاس است حج 66

--------------------------------------


 آنان كه بر نمازهايشان مواظبت مى‏نمايند آنانند كه خود وارثانندهمانان كه بهشت را به ارث مى‏برند و در آنجا جاودان مى‏مانند مومنون 9 الی 11

بگو پروردگارا از وسوسه‏هاى شيطانها به تو پناه مى‏برم  مومنون 97

بگو پروردگارا ببخشاى و رحمت كن [كه] تو بهترين بخشايندگانى مومنون 118

--------------------------------------------

كسانى كه [وسيله] زناشويى نمى‏يابند بايد عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خويش بى‏نياز گرداند نور 33


 دا نور آسمانها و زمين است مثل نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى و آن چراغ در شيشه‏اى است آن شيشه گويى اخترى درخشان است كه از درخت‏ خجسته زيتونى كه نه شرقى است و نه غربى افروخته مى‏شود نزديك است كه روغنش هر چند بدان آتشى نرسيده باشد روشنى بخشد روشنى بر روى روشنى است‏ خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مى‏كند و اين مثلها را خدا براى مردم مى‏زند و خدا به هر چيزى داناست  نور 35

گفتار مؤمنان وقتى به سوى خدا و پيامبرش خوانده شوند تا ميانشان داورى كند تنها اين است كه مى‏گويند شنيديم و اطاعت كرديم اينانند كه رستگارند نور 51


و كسى كه خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا كند آنانند كه خود كاميابند نور 52

نماز را برپا كنيد و زكات را بدهيد و پيامبر [خدا] را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد نور 56

بر زنان از كار افتاده‏اى كه [ديگر] اميد زناشويى ندارند گناهى نيست كه پوشش خود را كنار نهند [به شرطى كه] زينتى را آشكار نكنند و عفت ورزيدن براى آنها بهتر است و خدا شنواى داناست نور 60

 

 

 بندگان خداى رحمان كسانى‏اند كه روى زمين به نرمى گام برمى‏دارند و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ مى‏دهند فرقان 63

 كسانى‏اند كه مى‏گويند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده كه مايه روشنى چشمان [ما] باشد و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان اينانند كه به پاس آنكه صبر كردند غرفه[هاى بهشت را] پاداش خواهند يافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد  فرقان 73 و 74

اگر دعاى شما نباشد پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى‏كند فرقان 77

=========================================================

پروردگارا به من دانش عطا كن و مرا به صالحان ملحق فرماى شعرا 83

كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و خدا را بسيار به ياد آورده و پس از آنكه مورد ستم قرار گرفته‏اند يارى خواسته‏اند و كسانى كه ستم كرده‏اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت شعرا 227

=========================================================

خداى يكتا كه هيچ خدايى جز او نيست پروردگار عرش بزرگ است نمل 26

يا [كيست] آن كس كه درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى‏كند و گرفتارى را برطرف مى‏گرداند و شما را جانشينان اين زمين قرار مى‏دهد آيا معبودى با خداست چه كم پند مى‏پذيريد  نمل 62

 آن كس كه خلق را آغاز مى‏كند و سپس آن را بازمى‏آورد و آن كس كه از آسمان و زمين به شما روزى مى‏دهد آيا معبودى با خداست بگو اگر راست مى‏گوييد برهان خويش را بياوريد نمل 64

در زمين بگرديد و بنگريد فرجام گنه‏پيشگان چگونه بوده است نمل 69

 در حقيقت پروردگار تو آنچه را در سينه‏هايشان نهفته و آنچه را آشكار مى‏دارند نيك مى‏داندنمل 74

پس بر خدا توكل كن نمل 79

روزى كه در صور دميده شود پس هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است به هراس افتد مگر آن كس كه خدا بخواهد نمل 87

هر كس نيكى به ميان آورد پاداشى بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ايمنند نمل 89

-------------------------------------------------------------

خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرو دست‏شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم و ايشان را وارث [زمين] كنيم  قصص 5

 آنان كه به [پاس] آنكه صبر كردند و [براى آنكه] بدى را با نيكى دفع مى‏نمايند و از آنچه روزى‏شان داده‏ايم انفاق مى‏كنند دو بار پاداش خواهند يافت  
قصص 54

هر آنچه به شما داده شده است كالاى زندگى دنيا و زيور آن است و[لى] آنچه پيش خداست بهتر و پايدارتر است مگر نمى‏انديشيد  قصص 60

 كسى كه توبه كند و ايمان آورد و به كار شايسته پردازد اميد كه از رستگاران باشد قصص 67

 اوست‏خدا[يى كه] جز او معبودى نيست در اين [سراى] نخستين و در آخرت ستايش از آن اوست و فرمان او راست و به سوى او بازگردانيده مى‏شويد  قصص 70

با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش مكن و همچنانكه خدا به تو نيكى كرده نيكى كن و در زمين فساد مجوى كه خدا فسادگران را دوست نمى‏دارد  قصص 77

در حقيقت همان كسى كه اين قرآن را بر تو فرض كرد يقينا تو را به سوى وعده‏گاه بازمى‏گرداند  قصص 85

با خدا معبودى ديگر مخوان خدايى جز او نيست جز ذات او همه چيز نابودشونده است فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانيده مى‏شويد  قصص 88

-------------------------------------------------------------------

آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم رها مى‏شوند و مورد آزمايش قرار نمى‏گيرند  عنکبوت 2

 كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند قطعا گناهانشان را از آنان مى زداييم و بهتر از آنچه مى‏كردند پاداششان مى‏دهيم  عنکبوت 7

به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيكى كند  عنکبوت 8

كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند البته آنان را در زمره شايستگان درمى‏آوريم  عنکبوت 9

آيا نديده‏اند كه خدا چگونه آفرينش را آغاز مى‏كند سپس آن را باز مى‏گرداند در حقيقت اين [كار] بر خدا آسان است  عنکبوت 19

 كسانى كه آيات خدا و لقاى او را منكر شدند آنانند كه از رحمت من نوميدند و ايشان را عذابى پر درد خواهد بود عنکبوت 22

خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريد قطعا در اين [آفرينش] براى مؤمنان عبرتى است  عنکبوت 44

نماز را برپا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مى‏دارد و قطعا ياد خدا بالاتر است و خدا مى‏داند چه مى‏كنيد  عنکبوت 45

هر نفسى چشنده مرگ است آنگاه به سوى ما بازگردانيده خواهيد شد  عنکبوت 57

 خداست كه  شما را روزى مى‏دهد و اوست‏شنواى داناعنکبوت 60

خدا بر هر كس از بندگانش كه بخواهد روزى را گشاده مى‏گرداند و [يا] بر او تنگ مى‏سازد زيرا خدا به هر چيزى داناست عنکبوت 62

اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازيچه نيست و زندگى حقيقى همانا [در] سراى آخرت است اى كاش مى‏دانستند عنکبوت 64

 كسانى كه در راه ما كوشيده‏اند به يقين راه‏هاى خود را بر آنان مى‏نماييم و در حقيقت‏خدا با نيكوكاران است  عنکبوت 69

--------------------------------------------------------------

آيا در زمين نگرديده‏اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنان بودند چگونه بوده است روم 9

خداست كه آفرينش را آغاز و سپس آن را تجديد مى‏كند آنگاه به سوى او بازگردانيده مى‏شويد  روم 11

پس خدا را تسبيح گوييد آنگاه كه به عصر درمى‏آييد و آنگاه كه به بامداد درمى‏شويد  روم 17

از نشانه‏هاى او اين است كه شما را از خاك آفريد پس بناگاه شما [به صورت] بشرى هر سو پراكنده شديد  روم 20

اوست آن كس كه آفرينش را آغاز مى‏كند و باز آن را تجديد مى‏نمايد  روم 27

به سويش توبه بريد و از او پروا بداريد و نماز را برپا كنيد و از مشركان مباشيد  روم 31

پس حق خويشاوند و تنگدست و در راه‏مانده را بده اين [انفاق] براى كسانى كه خواهان خشنودى خدايند بهتر است و اينان همان رستگارانند  روم 38

خدا همان كسى است كه شما را آفريد سپس به شما روزى بخشيد آنگاه شما را مى‏ميراند و پس از آن زنده مى‏گرداند روم 40

پس به سوى اين دين پايدار روى بياور پيش از آنكه روزى از جانب خدا فرا رسد كه برگشت‏ناپذير باشد و در آن روز [مردم] دسته دسته مى‏شوند  روم 43

پس به آثار رحمت‏خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مرگش زنده مى‏گرداند در حقيقت هم اوست كه قطعا زنده‏كننده مردگان است و اوست كه بر هر چيزى تواناست  روم 50

صبر كن كه وعده خدا حق است روم 60

----------------------------------------------------------------------

كسانى كه نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و  ايشانند كه به آخرت يقين دارند
آنانند كه از جانب پروردگارشان از هدايت برخوردارند و ايشانند كه رستگارانند لقمان 4

در حقيقت كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند باغهاى پر نعمت‏خواهند داشت لقمان 8

 انسان را در باره پدر و مادرش سفارش كرديم مادرش به او باردار شد سستى بر روى سستى و از شير باز گرفتنش در دو سال است [آرى به او سفارش كرديم] كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه بازگشت [همه] به سوى من است لقمان 14

اگر تو را وادارند تا در باره چيزى كه تو را بدان دانشى نيست به من شرك ورزى از آنان فرمان مبر و[لى] در دنيا به خوبى با آنان معاشرت كن و راه كسى را پيروى كن كه توبه‏كنان به سوى من بازمى‏گردد و [سرانجام] بازگشت‏شما به سوى من است و از [حقيقت] آنچه انجام مى‏داديد شما را با خبر خواهم كرد لقمان 15

نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است‏شكيبا باش اين [حاكى] از عزم [و اراده تو در] امور است لقمان 17

در راه‏رفتن خود ميانه‏رو باش و صدايت را آهسته‏ساز كه بدترين آوازها بانگ خران است لقمان 19

هر كس خود را در حالى كه نيكوكار باشد تسليم خدا كند قطعا در ريسمان استوارترى چنگ درزده و فرجام كارها به سوى خداست لقمان 22

آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست در حقيقت‏خدا همان بى‏نياز ستوده[صفات] است لقمان 26

اگر آن چه درخت در زمين است قلم باشد و دريا را هفت درياى ديگر به يارى آيد سخنان خدا پايان نپذيرد قطعا خداست كه شكست‏ناپذير حكيم است لقمان 27

اى مردم از پروردگارتان پروا بداريد و بترسيد از روزى كه هيچ پدرى به كار فرزندش نمى‏آيد و هيچ فرزندى [نيز] به كار پدرش نخواهد آمد آرى وعده خدا حق است زنهار تا اين زندگى دنيا شما را نفريبد و زنهار تا شيطان شما را مغرور نسازد لقمان 33

----------------------------------------


خدا كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش هنگام آفريد آنگاه بر عرش [قدرت] استيلا يافت براى شما غير از او سرپرست و شفاعتگرى نيست آيا باز هم پند نمى‏گيريد سحده 4

كسى كه مؤمن است چون كسى است كه نافرمان است‏يكسان نيستند سجده 18

-----------------------------------------


از ميان مؤمنان مردانى‏اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آنها در [همين] انتظارند و [هرگز عقيده خود را] تبديل نكردند احزاب 23

تا خدا راستگويان را به [پاداش] راستى‏شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب كند يا بر ايشان ببخشايد كه خدا همواره آمرزنده مهربان است احزاب 24

مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و مردان و زنان عبادت‏پيشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه‏دهنده و مردان و زنان روزه‏دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زنانى كه خدا را فراوان ياد مى‏كنند خدا براى [همه] آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است احزاب 35


اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد خدا را ياد كنيد يادى بسيارو صبح و شام او را به پاكى بستاييداوست كسى كه با فرشتگان خود بر شما درود مى‏فرستد تا شما را از تاريكيها به سوى روشنايى برآورد و به مؤمنان همواره مهربان است احزاب 41 42 43

مؤمنان را مژده ده كه براى آنان از جانب خدا بخشايشى فراوان خواهد بود احزاب 47

خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى‏فرستند اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد بر او درود فرستيد و به فرمانش بخوبى گردن نهيد احزاب 56

خدا كافران را لعنت كرده و براى آنها آتش فروزانى آماده كرده است احزاب 64

ما امانت [الهى و بار تكليف] را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند و[لى] انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود احزاب 72

------------------------------------

بگو پروردگار من است كه روزى را براى هر كس كه بخواهد گشاده يا تنگ مى گرداند ليكن بيشتر مردم نمى‏دانند سبا 36

-----------------------------------


اى مردم نعمت‏خدا را بر خود ياد كنيد آيا غير از خدا آفريدگارى است كه شما را از آسمان و زمين روزى دهد خدايى جز او نيست پس چگونه [از حق] انحراف مى‏يابيد فاطر 3

اى مردم همانا وعده خدا حق است زنهار تا اين زندگى دنيا شما را فريب ندهد و زنهار تا [شيطان] فريبنده شما را در باره خدا نفريبد  فاطر 5

كسانى كه كفر ورزيده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است فاطر 7

و خدا همان كسى است كه بادها را روانه مى‏كند پس [بادها] ابرى را برمى‏انگيزند و [ما] آن را به سوى سرزمينى مرده رانديم و آن زمين را بدان [وسيله] پس از مرگش زندگى بخشيديم رستاخيز [نيز] چنين است فاطر 9

و از مردمان و جانوران و دامها كه رنگهايشان همان گونه مختلف است [پديد آورديم] از بندگان خدا تنها دانايانند كه از او مى‏ترسند آرى خدا ارجمند آمرزنده است فاطر28

خدا[ست كه] داناى نهان آسمانها و زمين است و اوست كه به راز دلها داناست  فاطر 38

آيا در زمين نگرديده‏اند تا فرجام [كار] كسانى را كه پيش از ايشان [زيسته] و نيرومندتر از ايشان بودند بنگرند و هيچ چيز نه در آسمانها و نه در زمين خدا را درمانده نكرده است چرا كه او همواره داناى تواناست فاطر 44

-------------------------------------


نه خورشيد را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پيشى جويد و هر كدام در سپهرى شناورند یس 40

--------------------------------------


شما را چه شده است كه همديگر را يارى نمى‏كنيد صافات 25

--------------------------------------
 آسمان و زمين و آنچه را كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم اين گمان كسانى است كه كافر شده [و حق‏پوشى كرده]اند پس واى از آتش بر كسانى كه كافر شده‏اند صافات 27


براى پرهيزگاران فرجامى نيك است باغهاى هميشگى در حالى كه درهاى [آنها] برايشان گشوده‏است صافات 49 و 50

---------------------------------------------

آيا كسانى كه مى‏دانند و كسانى كه نمى‏دانند يكسانند  زمر9

ما اين كتاب را براى [رهبرى] مردم به حق بر تو فروفرستاديم پس هر كس هدايت‏شود به سود خود اوست  زمر 41


بگو شفاعت‏يكسره از آن خداست فرمانروايى آسمانها و زمين خاص اوست‏سپس به سوى او باز گردانيده مى‏شويد زمر 44
  

بگو اى بندگان من كه بر خويشتن زياده‏روى روا داشته‏ايد از رحمت‏خدا نوميد مشويد در حقيقت‏خدا همه گناهان را مى‏آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان است  زمر 53

--------------------------------------

امروز هر كسى به [موجب] آنچه انجام داده است كيفر مى‏يابد امروز ستمى نيست آرى خدا زودشمار است  غافر 6

آيا در زمين نگرديده‏اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنها [زيسته]اند چگونه بوده است  غافر 21

پس صبر كن كه وعده خدا حق است و براى گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستايشگر باش  غافر 55

او همان كسى است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند و چون به كارى حكم كند همين قدر به آن مى‏گويد باش بى‏درنگ موجود مى‏شود  غافر 68

-----------------------------------------


بگو من بشرى چون شمايم جز اينكه به من وحى مى‏شود كه خداى شما خدايى يگانه است پس مستقيما به سوى او بشتابيد و از او آمرزش بخواهيد و واى بر مشركان  فصلت 6

كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند آنان را پاداشى بى‏پايان است  فصلت 8

چون بدان رسند گوششان و ديدگانشان و پوستشان به آنچه مى‏كرده‏اند بر ضدشان گواهى دهند  فصلت 20

در حقيقت كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست‏سپس ايستادگى كردند فرشتگان بر آنان فرود مى‏آيند [و مى‏گويند] هان بيم مداريد و غمين مباشيد و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد  فصلت 30

در زندگى دنيا و در آخرت دوستانتان ماييم و هر چه دلهايتان بخواهد در [بهشت] براى شماست و هر چه خواستار باشيد در آنجا خواهيد داشت فصلت 31

 

نيكى با بدى يكسان نيست [بدى را] آنچه خود بهتر است دفع كن آنگاه كسى كه ميان تو و ميان او دشمنى است گويى دوستى يكدل مى‏گردد  فصلت 34

اگر دمدمه‏اى از شيطان تو را از جاى درآورد پس به خدا پناه ببر كه او خود شنواى داناست   فصلت 36

انسان از دعاى خير خسته نمى‏شود و چون آسيبى به او رسد مايوس [و] نوميد مى‏گردد  فصلت 49

-----------------------------------------------

خدا پروردگار ما و پروردگار شماست اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست ميان ما و شما خصومتى نيست‏خدا ميان ما را جمع مى‏كند و فرجام به سوى اوست  شوری 15

كسى كه كشت آخرت بخواهد براى وى در كشته‏اش مى‏افزاييم و كسى كه كشت اين دنيا را بخواهد به او از آن مى‏دهيم و[لى] در آخرت او را نصيبى نيست  شوری 20

و هر [گونه] مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [خدا] از بسيارى درمى‏گذرد  شوری 30

 هر كه پس از ستم [ديدن] خود يارى جويد [و انتقام گيرد] راه [نكوهشى] بر ايشان نيست شوری 41

-----------------------------------------------------


 هر كس از ياد [خداى] رحمان دل بگرداند بر او شيطانى مى‏گماريم تا براى وى دمسازى باشد  زخرف 36

----------------------------------------------------

آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به بازى نيافريده‏ايم  دخان 38

----------------------------------------------------

هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بدى كند به زيانش باشد سپس به سوى پروردگارتان برگردانيده مى‏شويد  جاثیه 15

-----------------------------------------------------

محققا كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست‏سپس ايستادگى كردند بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد ايشان اهل بهشتند كه به پاداش آنچه انجام مى‏دادند جاودانه در آن مى‏مانند  احقاف 13 و 14

-------------------------------------------------------

در زمين نگشته‏اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنها بودند به كجا انجاميده ست‏خدا زير و زبرشان كرد محمد 15

--------------------------------------------------------


دست‏خدا بالاى دستهاى آنان است   فتح 10


 فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست هر كه را بخواهد مى‏بخشايد و هر كه را بخواهد عذاب مى‏كند و خدا همواره آمرزنده مهربان است  فتح 14

 

 

---------------------------------------------------------


اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد اگر فاسقى برايتان خبرى آورد نيك وارسى كنيد مبادا به نادانى گروهى را آسيب برسانيد و [بعد] از آنچه كرده‏ايد پشيمان شويد حجرات 6

 اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر [باز] يكى از آن دو بر ديگرى تعدى كرد با آن [طايفه‏اى] كه تعدى مى‏كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد كه خدا دادگران را دوست مى‏دارد جحرات 9

در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار گيريد حجرات 10

---------------------------------------------------------

 بر آنچه مى‏گويند صبر كن و پيش از برآمدن آفتاب و پيش از غروب به ستايش پروردگارت تسبيح گوى ق 39

--------------------------------------------------------

خداست كه خود روزى بخش نيرومند استوار است ذاریات 59

-------------------------------------------------------

 در برابر دستور پروردگارت شكيبايى پيشه كن كه تو خود در حمايت مايى و هنگامى كه [از خواب] بر مى‏خيزى به نيايش پروردگارت تسبيح گوى طور48
---------------------------------------------------------

 هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است از آن خداست تا كسانى را كه بد كرده‏اند به [سزاى] آنچه انجام داده‏اند كيفر دهد و آنان را كه نيكى كرده‏اند به نيكى پاداش دهد نحم 31

---------------------------------------------------------
و ما انسان را آفريده‏ايم و مى‏دانيم كه نفس او چه وسوسه‏اى به او مى‏كند و ما از شاهرگ [او] به او نزديكتريم ق
16

---------------------------------------------------

 
قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان كرده‏ايم پس آيا پندگيرنده‏اى هست قمراوست آن كس كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد آنگاه بر عرش استيلا يافت آنچه در زمين درآيد و آنچه از آن برآيد و آنچه در آن بالارود [همه را] مى‏داند و هر كجا باشيد او با شماست و خدا به هر چه مى‏كنيد بيناست
حدید 4

كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو دهد تا [نتيجه‏اش را] براى وى دوچندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد  حدید 11
آيا براى كسانى كه ايمان آورده‏اند هنگام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده نرم [و فروتن] گردد و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدانها كتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا كشيد و دلهايشان سخت گرديد و بسيارى از آنها فاسق بودند
حدید16

در حقيقت مردان و زنان صدقه‏دهنده و [آنان كه] به خدا وامى نيكو داده‏اند ايشان را [پاداش] دو چندان گردد و اجرى نيكو خواهند داشت حدید18

تا بر آنچه از دست‏شما رفته اندوهگين نشويد و به [سبب] آنچه به شما داده است‏شادمانى نكنيد و خدا هيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد حدید23

تا اهل كتاب بدانند كه به هيچ وجه فزون‏بخشى خدا در [حيطه] قدرت آنان نيست و فضل [و عنايت تنها] در دست‏خداست به هر كس بخواهد آن را عطا مى‏كند و خدا داراى كرم بسيار است حدید29

-------------------------------------------------------

دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده است و آنان را به بهشتهايى كه از زير [درختان] آن جويهايى روان است در مى‏آورد هميشه در آنجا ماندگارند خدا از ايشان خشنود و آنها از او خشنودند اينانند حزب خدا آرى حزب خداست كه رستگارانند
مجادله 22

-------------------------------------------

آنچه در آسمانها و در زمين است تسبيح‏گوى خداى هستند و اوست‏شكست‏ناپذير سنجيده‏كار  حشر 1

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از خدا پروا داريد و هر كسى بايد بنگرد كه براى فردا[ى خود] از پيش چه فرستاده است و [باز] از خدا بترسيد در حقيقت‏خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است حشر 18

اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى‏فرستاديم يقينا آن [كوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم ‏پاشيده مى‏ديدى و اين مثلها را براى مردم مى‏زنيم باشد كه آنان بينديشند حشر 21

اوست‏خداى خالق نوساز صورتگر [كه] بهترين نامها [و صفات] از آن اوست آنچه در آسمانها و زمين است [جمله] تسبيح او مى‏گويند و او عزيز حكيم است حشر 21

----------------------------------------------
اى پروردگار ما بر تو اعتماد كرديم و به سوى تو بازگشتيم و فرجام به سوى توست  ممتحنه 4

--------------------------------------------------
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است به تسبيح خدا مى‏پردازند و اوست ارجمند حكيم  صف 1
---------------------------------------------------

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد را واگذاريد اگر بدانيد اين براى شما بهتر است جمعه 9

--------------------------------------------------
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد [زنهار] اموال شما و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نگرداند و هر كس چنين كند آنان خود زيانكارانند منافقون 9

هر كس اجلش فرا رسد هرگز خدا [آن را] به تاخير نمى‏افكند و خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است  منافقون 11

--------------------------------------------------

هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است‏خدا را تسبيح مى‏گويند او راست فرمانروايى و او راست‏سپاس و او بر هر چيزى تواناست تغابن 1

هيچ مصيبتى جز به اذن خدا نرسد و كسى كه به خدا بگرود دلش را به راه آورد و خدا[ست كه] به هر چيزى داناست  تغابن 11

خدا[ست كه] جز او معبودى نيست و مؤمنان بايد تنها بر خدا اعتماد كنند  تغابن 13

اموال شما و فرزندانتان صرفا [وسيله] آزمايشى [براى شما]يند و خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است تغابن 15

اگر خدا را وامى نيكو دهيد آن را براى شما دو چندان مى‏گرداند و بر شما مى‏بخشايد و خدا[ست كه] سپاس‏پذير بردبار است تغابن 17

---------------------------------------------------

هر كس بر خدا اعتماد كند او براى وى بس است‏خدا فرمانش را به انجام‏رساننده است به راستى خدا براى هر چيزى اندازه‏اى مقرر كرده است  طلاق 3

---------------------------------------------------

قطعا خدا براى شما [راه] گشودن سوگندهايتان را مقرر داشته است و خدا سرپرست‏شماست و اوست داناى حكيم تحریم 2

---------------------------------------------------

پس آيا آن كس كه نگونسار راه مى‏پيمايد هدايت‏يافته تر است‏يا آن كس كه ايستاده بر راه راست مى‏رود ملک 23

-------------------------------------------------------

 سوگند به قلم و آنچه مى‏نويسند قلم 1

در آن روز شما [به پيشگاه خدا] عرضه مى‏شويد [و] پوشيده‏اى از شما پوشيده نمى‏ماند حاقه 18

به [پاس] نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى  حاقه 52

 


به راستى كه انسان سخت آزمند [و بى‏تاب] خلق شده است 
چون صدمه‏اى به او رسد عجز و لابه كند 
و چون خيرى به او رسد بخل ورزد
 معارج 18 19 20

كسانى كه بر نمازشان مداومت مى‏ورزند
آنها هستند كه در باغهايى [از بهشت] گرامى خواهند بود
معرج 34  35

شما را چه شده است كه از شكوه خدا بيم نداريد نوح 13

خدا[ست كه] شما را [مانند] گياهى از زمين رويانيد
سپس شما را در آن بازمى‏گرداند و بيرون مى‏آورد بيرون‏آوردنى [عجيب
 نوح 17

پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرايم درآيد و بر مردان و زنان با ايمان ببخشاى و جز بر هلاكت‏ستمگران ميفزاى نوح 28

از ميان ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرفند پس كسانى كه به فرمانند آنان در جستجوى راه درستند  جن 14

مساجد ويژه خداست پس هيچ كس را با خدا مخوانيد جن 18

بگو من تنها پروردگار خود را مى‏خوانم و كسى را با او شريك نمى‏گردانم  جن 20

قطعا برخاستن شب رنجش بيشتر و گفتار [در آن هنگام] راستين‏تر است مزمل 6

هر چه از قرآن ميسر مى‏شود بخوانيد  مزمل 20

هر چه از [قرآن] ميسر شد تلاوت كنيد و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و وام نيكو به خدا دهيد و هر كار خوبى براى خويش از پيش فرستيد آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بيشتر باز خواهيد يافت و از خدا طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده مهربان است مزمل 20

هر كسى در گرو دستاورد خويش است  مدثر 38


هيچ كس پند نمى‏گيرد مگر اينكه خدا بخواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است مدثر 56


آرى در آن روز مسير همه بسوى دادگاه پروردگارت خواهد بود قیامه 30

ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم و او را مى‏آزماييم بدين جهت او را شنوا و بينا قرار داديم  انسان 2


ما براى خشنودى خداست كه به شما مى‏خورانيم و پاداش و سپاسى از شما نمى‏خواهيم انسان 9


اهل تقوا در زير سايه‏ها و بر كنار چشمه‏سارانند  مرسلات 41


و خواب شما را [مايه] آسايش گردانيديم
و شب را [براى شما] پوششى قرار داديم
و روز را [براى] معاش [شما] نهاديم  نبا 9 10 11

مسلما پرهيزگاران را رستگارى است نبا 31

ما شما را از عذابى نزديك هشدار داديم روزى كه آدمى آنچه را با دست‏خويش پيش فرستاده است بنگرد و كافر گويد كاش من خاك بودم نبا 40


سوگند به فرشتگانى كه [از كافران] به سختى جان ستانند
و به فرشتگانى كه جان [مؤمنان] را به آرامى گيرند
نازعات 1 2

اما كسى كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس باز داشت
پس جايگاه او همان بهشت است
نازعات 40

انسان بايد به خوراك خود بنگرد 
كه ما آب را به صورت بارشى فرو ريختيم 
آنگاه زمين را با شكافتنى [لازم] شكافتيم
پس در آن دانه رويانيديم
عبس 24 الی 26


تا خدا پروردگار جهانها نخواهد [شما نيز] نخواهيد خواست تکویر 29

 اى انسان چه چيز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته انفطار 6


باز چه دانى كه چيست روز جزا
روزى كه كسى براى كسى هيچ اختيارى ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست
انفطار 18 19

واى بر كم‏فروشان مطففین 1

مگر كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند كه آنان را پاداشى بى‏منت‏خواهد بود انشقاق 25

كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند براى آنان باغهايى است كه از زير [درختان] آن جويها روان است اين است [همان] رستگارى بزرگ  بروج 11

عقاب پروردگارت سخت‏سنگين است  بروج 12


 كافران را مهلت ده و كمى آنان را به حال خود واگذار طارق 17

 


نام پروردگار والاى خود را به پاكى بستاى الاعلی 1

تذكر ده كه تو تنها تذكردهنده‏اى غاشیه 21


اما انسان هنگامى كه پروردگارش وى را مى‏آزمايد و عزيزش مى‏دارد و نعمت فراوان به او مى‏دهد مى‏گويد پروردگارم مرا گرامى داشته است 
و اما چون وى را مى‏آزمايد و روزى‏اش را بر او تنگ مى‏گرداند مى‏گويد پروردگارم مرا خوار كرده است
فجر 15  16


اى نفس مطمئنه
خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد
و در ميان بندگان من درآى
و در بهشت من داخل شو
 فجر 27 الی 30

 
  
كسانى باشد كه گرويده و يكديگر را به شكيبايى و مهربانى سفارش كرده‏اند
اينانند خجستگان
بلد 17 18

كه هر كس آن را پاك گردانيد (نفس) قطعا رستگار شد
شمس9


و در حقيقت دنيا و آخرت از آن ماست
پس شما را به آتشى كه زبانه مى‏كشد هشدار دادم
لیل 13  14

و از نعمت پروردگار خويش [با مردم] سخن گوى ضحی 11

پس [بدان كه] با دشوارى آسانى است شرح 5

آيا خدا نيكوترين داوران نيست تین 8

بخوان به نام پروردگارت كه آفريد علق 1

ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم قدر 1

 نماز برپا دارند و زكات بدهند و دين [ثابت و] پايدار همين است بینه 5

در حقيقت كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند آنانند كه بهترين آفريدگانند  پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهاى هميشگى است كه از زير [درختان] آن نهرها روان است جاودانه در آن همى مانند خدا از آنان خشنود است و [آنان نيز] از او خشنود اين [پاداش] براى كسى است كه از پروردگارش بترسد بینه 7 8


پس هر كه هموزن ذره‏اى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد
و هر كه هموزن ذره‏اى بدى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد
زلزله 7  8

انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است عادیات 6


اما هر كه سنجيده‏هايش سنگين برآيد
پس وى در زندگى خوشى خواهد بود
 
قارعه 6  7

در همان روز است كه از نعمت [روى زمين] پرسيده خواهيد شد تکاثر 8


سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل]
كه واقعا انسان دستخوش زيان است
مگر كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كرده‏اند
عصر 1 الی 3

واى بر هر بدگوى عيبجويى همزه 1


پس واى بر نمازگزارانى
كه از نمازشان غافلند
 ماعون 5 4

 

ما تو را [چشمه] كوثر داديم
پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى كن
کوثر 1  2

پس به ستايش پروردگارت نيايشگر باش و از او آمرزش خواه كه وى همواره توبه‏پذير است نصر 3

بگو اوست‏خداى يگانه اخلاص 1


بگو پناه مى‏برم به پروردگار سپيده دم
از شر آنچه آفريده
 فلق 1  2

------------------------------------

التماس دعا

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:51  توسط راوی  |